ปีการศึกษา
2566
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน 2566-เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน
ประจำปีการศึกษา 2566
ณ 3 ธันวาคม 2566 เวลา : 18:16
 ม.ต้น รวม
   วิทย์-คณิต (GSMP) 63
   English Program (EP) 39
   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขต) 408
   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขต) 79
   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ความสามารถพิเศษ) 24
   วิทย์-คณิต (GSMP) เพิ่มเติม 116
   English Program (EP) เพิ่มเติม 54
รวมทั้งหมด   783
 ม.ปลาย รวม
   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ความสามารถพิเศษ) 7
   วิทย์ คณิตและอังกฤษ (IEP) 53
   วิทย์ คณิตและปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI) 20
   วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 28
   วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์) 30
   วิทย์-คณิต (เทคโนโลยี) 24
   คณิต - อังกฤษ (นิเทศศิลป์) 26
   คณิต - อังกฤษ (บริหารธุรกิจ) 22
   อังกฤษ - ฝรั่งเศส 25
   อังกฤษ - จีน 58
   อังกฤษ - ญี่ปุ่น 31
   ไทย - สังคม 45
   วิทย์ คณิตและอังกฤษ (IEP) เพิ่มเติม 68
   วิทย์ คณิตและปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI) เพิ่มเติม 43
รวมทั้งหมด   480
 [ม.ต้น] (รับ 36 คน)
  • วิทย์-คณิต (GSMP)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 14 ก.พ. 2566 10 7 17
 15 ก.พ. 2566 2 3 5
 16 ก.พ. 2566 0 1 1
 17 ก.พ. 2566 5 6 11
 18 ก.พ. 2566 17 11 28
 13 มี.ค. 2566 1 0 1
รวม  35 28 63
 [ม.ต้น] (รับ 30 คน)
  • English Program (EP)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 14 ก.พ. 2566 7 4 11
 15 ก.พ. 2566 2 2 4
 16 ก.พ. 2566 2 4 6
 17 ก.พ. 2566 2 1 3
 18 ก.พ. 2566 6 8 14
 8 ก.พ. 2566 1 0 1
รวม  20 19 39
 [ม.ต้น] (รับ 240 คน)
  • มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขต)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 68 94 162
 12 มี.ค. 2566 21 48 69
 13 มี.ค. 2566 51 54 105
 14 มี.ค. 2566 20 20 40
 15 มี.ค. 2566 17 15 32
รวม  177 231 408
 [ม.ต้น] (รับ 135 คน)
  • มัธยมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขต)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 18 15 33
 12 มี.ค. 2566 3 10 13
 13 มี.ค. 2566 8 5 13
 14 มี.ค. 2566 2 5 7
 15 มี.ค. 2566 7 6 13
รวม  38 41 79
 [ม.ต้น] (รับ 20 คน)
  • มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ความสามารถพิเศษ)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 12 5 17
 12 มี.ค. 2566 6 1 7
รวม  18 6 24
 [ม.ต้น] (รับ 22 คน)
  • วิทย์-คณิต (GSMP) เพิ่มเติม
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 25 21 46
 12 มี.ค. 2566 11 10 21
 13 มี.ค. 2566 5 9 14
 14 มี.ค. 2566 8 7 15
 15 มี.ค. 2566 11 9 20
รวม  60 56 116
 [ม.ต้น] (รับ 20 คน)
  • English Program (EP) เพิ่มเติม
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 6 10 16
 12 มี.ค. 2566 6 8 14
 13 มี.ค. 2566 6 1 7
 14 มี.ค. 2566 3 6 9
 15 มี.ค. 2566 2 6 8
รวม  23 31 54
 [ม.ปลาย] (รับ 5 คน)
  • มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ความสามารถพิเศษ)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 2 0 2
 12 มี.ค. 2566 5 0 5
รวม  7 0 7
 [ม.ปลาย] (รับ 36 คน)
  • วิทย์ คณิตและอังกฤษ (IEP)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 14 ก.พ. 2566 5 9 14
 15 ก.พ. 2566 0 2 2
 16 ก.พ. 2566 1 3 4
 17 ก.พ. 2566 4 6 10
 18 ก.พ. 2566 12 11 23
รวม  22 31 53
 [ม.ปลาย] (รับ 36 คน)
  • วิทย์ คณิตและปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 14 ก.พ. 2566 4 0 4
 15 ก.พ. 2566 3 2 5
 16 ก.พ. 2566 4 0 4
 17 ก.พ. 2566 1 3 4
 18 ก.พ. 2566 3 0 3
รวม  15 5 20
 [ม.ปลาย] (รับ 8 คน)
  • วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 4 7 11
 12 มี.ค. 2566 1 0 1
 13 มี.ค. 2566 2 6 8
 14 มี.ค. 2566 1 2 3
 15 มี.ค. 2566 1 4 5
รวม  9 19 28
 [ม.ปลาย] (รับ 9 คน)
  • วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 9 5 14
 12 มี.ค. 2566 3 0 3
 13 มี.ค. 2566 4 2 6
 14 มี.ค. 2566 4 0 4
 15 มี.ค. 2566 3 0 3
รวม  23 7 30
 [ม.ปลาย] (รับ 8 คน)
  • วิทย์-คณิต (เทคโนโลยี)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 7 2 9
 12 มี.ค. 2566 3 0 3
 13 มี.ค. 2566 6 1 7
 14 มี.ค. 2566 1 0 1
 15 มี.ค. 2566 2 2 4
รวม  19 5 24
 [ม.ปลาย] (รับ 12 คน)
  • คณิต - อังกฤษ (นิเทศศิลป์)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 3 9 12
 12 มี.ค. 2566 3 1 4
 13 มี.ค. 2566 0 4 4
 14 มี.ค. 2566 0 3 3
 15 มี.ค. 2566 2 1 3
รวม  8 18 26
 [ม.ปลาย] (รับ 9 คน)
  • คณิต - อังกฤษ (บริหารธุรกิจ)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 4 3 7
 12 มี.ค. 2566 1 2 3
 13 มี.ค. 2566 4 2 6
 14 มี.ค. 2566 0 4 4
 15 มี.ค. 2566 1 1 2
รวม  10 12 22
 [ม.ปลาย] (รับ 10 คน)
  • อังกฤษ - ฝรั่งเศส
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 7 6 13
 12 มี.ค. 2566 1 0 1
 13 มี.ค. 2566 4 0 4
 14 มี.ค. 2566 1 1 2
 15 มี.ค. 2566 2 3 5
รวม  15 10 25
 [ม.ปลาย] (รับ 19 คน)
  • อังกฤษ - จีน
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 12 22 34
 12 มี.ค. 2566 1 3 4
 13 มี.ค. 2566 3 6 9
 14 มี.ค. 2566 2 4 6
 15 มี.ค. 2566 2 3 5
รวม  20 38 58
 [ม.ปลาย] (รับ 10 คน)
  • อังกฤษ - ญี่ปุ่น
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 6 6 12
 12 มี.ค. 2566 2 2 4
 13 มี.ค. 2566 5 3 8
 14 มี.ค. 2566 2 1 3
 15 มี.ค. 2566 2 2 4
รวม  17 14 31
 [ม.ปลาย] (รับ 8 คน)
  • ไทย - สังคม
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 11 11 22
 12 มี.ค. 2566 3 2 5
 13 มี.ค. 2566 6 1 7
 14 มี.ค. 2566 1 3 4
 15 มี.ค. 2566 5 2 7
รวม  26 19 45
 [ม.ปลาย] (รับ 22 คน)
  • วิทย์ คณิตและอังกฤษ (IEP) เพิ่มเติม
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 2 9 11
 12 มี.ค. 2566 5 9 14
 13 มี.ค. 2566 3 8 11
 14 มี.ค. 2566 4 13 17
 15 มี.ค. 2566 7 8 15
รวม  21 47 68
 [ม.ปลาย] (รับ 31 คน)
  • วิทย์ คณิตและปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI) เพิ่มเติม
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 5 2 7
 12 มี.ค. 2566 5 1 6
 13 มี.ค. 2566 5 1 6
 14 มี.ค. 2566 4 5 9
 15 มี.ค. 2566 11 4 15
รวม  30 13 43