ปีการศึกษา
2567
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน 2567-เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน
ประจำปีการศึกษา 2567
ณ 17 เมษายน 2567 เวลา : 23:03
 ม.ต้น รวม
   English Program (EP) 44
   วิทย์-คณิต (GSMP) 63
   English Program (EP) เพิ่มเติม 92
   วิทย์-คณิต (GSMP) เพิ่มเติม 141
   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขต) 464
   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขต) 126
   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ความสามารถพิเศษ) 36
   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (เงื่อนไขพิเศษ) 1
รวมทั้งหมด   967
 ม.ปลาย รวม
   วิทย์ คณิตและอังกฤษ (IEP) 52
   วิทย์ คณิตและปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI) 9
   วิทย์ คณิตและอังกฤษ (IEP) เพิ่มเติม 37
   วิทย์ คณิตและปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI) เพิ่มเติม 10
   วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 41
   วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์) 30
   วิทย์-คณิต (เทคโนโลยี) 30
   คณิต - อังกฤษ (นิเทศศิลป์) 33
   คณิต - อังกฤษ (บริหารธุรกิจ) 30
   อังกฤษ - ฝรั่งเศส 16
   อังกฤษ - จีน 64
   อังกฤษ - ญี่ปุ่น 15
   ไทย - สังคม 36
   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ความสามารถพิเศษ) 11
รวมทั้งหมด   414
 [ม.ต้น] (รับ 30 คน)
  • English Program (EP)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 ก.พ. 2567 8 7 15
 12 ก.พ. 2567 0 7 7
 13 ก.พ. 2567 5 5 10
 14 ก.พ. 2567 5 7 12
รวม  18 26 44
 [ม.ต้น] (รับ 36 คน)
  • วิทย์-คณิต (GSMP)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 10 ก.พ. 2567 2 6 8
 11 ก.พ. 2567 10 16 26
 12 ก.พ. 2567 3 2 5
 13 ก.พ. 2567 4 10 14
 14 ก.พ. 2567 5 5 10
รวม  24 39 63
 [ม.ต้น] (รับ 20 คน)
  • English Program (EP) เพิ่มเติม
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 27 ก.พ. 2567 8 15 23
 28 ก.พ. 2567 3 4 7
 29 ก.พ. 2567 5 5 10
 1 มี.ค. 2567 5 6 11
 2 มี.ค. 2567 6 8 14
 3 มี.ค. 2567 3 3 6
 4 มี.ค. 2567 6 10 16
 5 มี.ค. 2567 1 4 5
รวม  37 55 92
 [ม.ต้น] (รับ 28 คน)
  • วิทย์-คณิต (GSMP) เพิ่มเติม
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 27 ก.พ. 2567 17 14 31
 28 ก.พ. 2567 5 10 15
 29 ก.พ. 2567 3 4 7
 1 มี.ค. 2567 9 9 18
 2 มี.ค. 2567 25 14 39
 3 มี.ค. 2567 3 7 10
 4 มี.ค. 2567 5 2 7
 5 มี.ค. 2567 4 10 14
รวม  71 70 141
 [ม.ต้น] (รับ 240 คน)
  • มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขต)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2567 97 125 222
 10 มี.ค. 2567 51 56 107
 11 มี.ค. 2567 22 30 52
 12 มี.ค. 2567 28 28 56
 13 มี.ค. 2567 16 11 27
รวม  214 250 464
 [ม.ต้น] (รับ 140 คน)
  • มัธยมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขต)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2567 29 27 56
 10 มี.ค. 2567 7 9 16
 11 มี.ค. 2567 6 5 11
 12 มี.ค. 2567 12 13 25
 13 มี.ค. 2567 11 7 18
รวม  65 61 126
 [ม.ต้น] (รับ 16 คน)
  • มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ความสามารถพิเศษ)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2567 23 2 25
 10 มี.ค. 2567 5 6 11
รวม  28 8 36
 [ม.ต้น] (รับ 4 คน)
  • มัธยมศึกษาปีที่ 1 (เงื่อนไขพิเศษ)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2567 0 1 1
รวม  0 1 1
 [ม.ปลาย] (รับ 36 คน)
  • วิทย์ คณิตและอังกฤษ (IEP)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 10 ก.พ. 2567 10 7 17
 11 ก.พ. 2567 1 0 1
 12 ก.พ. 2567 3 2 5
 13 ก.พ. 2567 1 5 6
 14 ก.พ. 2567 7 15 22
 4 มี.ค. 2567 1 0 1
รวม  23 29 52
 [ม.ปลาย] (รับ 36 คน)
  • วิทย์ คณิตและปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 10 ก.พ. 2567 2 1 3
 12 ก.พ. 2567 1 0 1
 13 ก.พ. 2567 1 0 1
 14 ก.พ. 2567 2 2 4
รวม  6 3 9
 [ม.ปลาย] (รับ 25 คน)
  • วิทย์ คณิตและอังกฤษ (IEP) เพิ่มเติม
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 27 ก.พ. 2567 0 1 1
 29 ก.พ. 2567 1 3 4
 1 มี.ค. 2567 2 2 4
 2 มี.ค. 2567 1 5 6
 3 มี.ค. 2567 0 3 3
 4 มี.ค. 2567 3 5 8
 5 มี.ค. 2567 4 6 10
 6 มี.ค. 2567 1 0 1
รวม  12 25 37
 [ม.ปลาย] (รับ 25 คน)
  • วิทย์ คณิตและปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI) เพิ่มเติม
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 1 มี.ค. 2567 2 0 2
 2 มี.ค. 2567 1 0 1
 3 มี.ค. 2567 1 0 1
 4 มี.ค. 2567 2 2 4
 5 มี.ค. 2567 1 1 2
รวม  7 3 10
 [ม.ปลาย] (รับ 8 คน)
  • วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2567 2 18 20
 10 มี.ค. 2567 3 4 7
 11 มี.ค. 2567 1 5 6
 12 มี.ค. 2567 0 2 2
 13 มี.ค. 2567 1 5 6
รวม  7 34 41
 [ม.ปลาย] (รับ 8 คน)
  • วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2567 6 6 12
 10 มี.ค. 2567 4 1 5
 11 มี.ค. 2567 2 1 3
 12 มี.ค. 2567 3 2 5
 13 มี.ค. 2567 3 2 5
รวม  18 12 30
 [ม.ปลาย] (รับ 7 คน)
  • วิทย์-คณิต (เทคโนโลยี)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2567 6 4 10
 10 มี.ค. 2567 4 1 5
 11 มี.ค. 2567 3 1 4
 12 มี.ค. 2567 4 2 6
 13 มี.ค. 2567 4 1 5
รวม  21 9 30
 [ม.ปลาย] (รับ 8 คน)
  • คณิต - อังกฤษ (นิเทศศิลป์)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2567 7 9 16
 10 มี.ค. 2567 1 1 2
 11 มี.ค. 2567 2 3 5
 12 มี.ค. 2567 4 0 4
 13 มี.ค. 2567 3 3 6
รวม  17 16 33
 [ม.ปลาย] (รับ 7 คน)
  • คณิต - อังกฤษ (บริหารธุรกิจ)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2567 8 8 16
 10 มี.ค. 2567 2 1 3
 11 มี.ค. 2567 0 2 2
 12 มี.ค. 2567 3 2 5
 13 มี.ค. 2567 2 2 4
รวม  15 15 30
 [ม.ปลาย] (รับ 6 คน)
  • อังกฤษ - ฝรั่งเศส
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2567 3 3 6
 10 มี.ค. 2567 2 2 4
 11 มี.ค. 2567 1 0 1
 12 มี.ค. 2567 0 2 2
 13 มี.ค. 2567 2 1 3
รวม  8 8 16
 [ม.ปลาย] (รับ 14 คน)
  • อังกฤษ - จีน
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2567 13 12 25
 10 มี.ค. 2567 4 7 11
 11 มี.ค. 2567 0 5 5
 12 มี.ค. 2567 1 7 8
 13 มี.ค. 2567 8 7 15
รวม  26 38 64
 [ม.ปลาย] (รับ 6 คน)
  • อังกฤษ - ญี่ปุ่น
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2567 2 2 4
 10 มี.ค. 2567 1 1 2
 11 มี.ค. 2567 1 1 2
 12 มี.ค. 2567 3 1 4
 13 มี.ค. 2567 1 2 3
รวม  8 7 15
 [ม.ปลาย] (รับ 6 คน)
  • ไทย - สังคม
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2567 9 14 23
 10 มี.ค. 2567 1 3 4
 11 มี.ค. 2567 2 1 3
 13 มี.ค. 2567 2 3 5
 9 5670 1 0 1
รวม  15 21 36
 [ม.ปลาย] (รับ 5 คน)
  • มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ความสามารถพิเศษ)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2567 6 0 6
 10 มี.ค. 2567 5 0 5
รวม  11 0 11