ปีการศึกษา
2567
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
สรปุนักเรียนที่แจ้งความจำนง 2567-เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 
สรุปนักเรียนที่แจ้งความจำนง
ประจำปีการศึกษา 2567
   
วันที่รับสมัคร จำนวนผู้สมัคร (คน) ม.ต้น
EP
ม.ต้น
GSMP
ม.ต้น
EP_2
ม.ต้น
GSMP_2
ม.ต้น
ในเขต
ม.ต้น
นอกเขต
ม.ต้น
ความสามารถ
ม.ต้น
เงื่อนไข
ม.ปลาย
IEP
ม.ปลาย
S-MAI
ม.ปลาย
IEP_2
ม.ปลาย
S-MAI_2
ม.ปลาย
วิทย์1
ม.ปลาย
วิทย์2
ม.ปลาย
วิทย์3
ม.ปลาย
คณิต4
ม.ปลาย
คณิต5
ม.ปลาย
ฝรั่งเศส
ม.ปลาย
จีน
ม.ปลาย
ญี่ปุ่น
ม.ปลาย
ไทย-สังคม
ม.ปลาย
M4
ม.ปลาย
เงื่อนไข4
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 ก.พ. 2567 4 - 4 1   1 1   1                                     2   2                                                                                    
2 ก.พ. 2567 9 16 25 2 7 9 4 5 9                                     3 3 6   1 1                                                                              
3 ก.พ. 2567 5 3 8 3 2 5 2   2                                       1 1                                                                                    
4 ก.พ. 2567 7 3 10 2   2 3 1 4                                     2 2 4                                                                                    
5 ก.พ. 2567 4 9 13 1 1 2 2 5 7                                     1 2 3   1 1                                                                              
6 ก.พ. 2567 5 15 20 1 4 5 3 7 10                                     1 3 4   1 1                                                                              
7 ก.พ. 2567 2 5 7 1 2 3   2 2                                       1 1 1   1                                                                              
8 ก.พ. 2567 9 4 13 2 1 3 4 3 7                                     3   3                                                                                    
9 ก.พ. 2567 9 5 14 1   1 1 3 4                                     6 2 8 1   1                                                                              
10 ก.พ. 2567 13 23 36 5 5 10 4 7 11                                     2 11 13 2   2                                                                              
11 ก.พ. 2567 9 14 23 1 3 4 7 9 16                                     1 2 3                                                                                    
12 ก.พ. 2567 10 11 21 2 4 6 2 3 5                                     4 4 8 2   2                                                                              
13 ก.พ. 2567 8 11 19   2 2 1 5 6                                     7 3 10   1 1                                                                              
14 ก.พ. 2567 6 10 16 2 3 5 1 2 3                                     3 5 8                                                                                    
22 ก.พ. 2567 36 32 68             13 15 28 23 17 40                                                                                                                  
23 ก.พ. 2567 27 21 48             7 9 16 19 12 31                                     1   1                                                                        
24 ก.พ. 2567 19 22 41             5 11 16 14 11 25                                                                                                                  
25 ก.พ. 2567 9 10 19             5 6 11 4 4 8                                                                                                                  
26 ก.พ. 2567 7 14 21             2 6 8 5 8 13                                                                                                                  
27 ก.พ. 2567 24 19 43             4 3 7 15 13 28                                     4 2 6 1 1 2                                                                  
28 ก.พ. 2567 14 20 34             5 8 13 7 9 16                                     1 3 4 1   1                                                                  
29 ก.พ. 2567 18 26 44             4 6 10 9 4 13   2 2 1   1                         2 11 13 2 3 5                                                                  
1 มี.ค. 2567 97 142 239             1 4 5 4 5 9 43 58 101 16 14 30 2 1 3                   2 7 9 4 1 5   10 10 1 4 5 5 7 12 4 7 11 3 5 8 2 3 5 2 6 8 3 1 4 4 7 11 1 1 2   1 1
2 มี.ค. 2567 66 74 140             3 1 4 1 3 4 24 32 56 5 10 15 6   6                   3 5 8 2 2 4 4 2 6 2 3 5 1   1 1 2 3 3 3 6 2 2 4 4 4 8 2 2 4 3 3 6            
3 มี.ค. 2567 44 55 99             6 5 11 3 3 6 12 16 28 4 2 6 1   1                   3 3 6       5 9 14   2 2 3 1 4 1 4 5 2 2 4       2 6 8   1 1 2 1 3            
4 มี.ค. 2567 58 56 114             2 5 7 5 4 9 18 19 37 9 9 18 3 1 4                   6 2 8   1 1   4 4 2   2 3   3 3 1 4 1   1   1 1 3 5 8       3 2 5   1 1   1 1
5 มี.ค. 2567 40 48 88               4 4 3 4 7 13 21 34 6 4 10 4   4                     1 1 1   1 1 3 4 2   2 3 3 6 1   1   3 3 2   2 3 3 6         2 2 1   1      
6 มี.ค. 2567 34 30 64                         14 12 26 7 6 13 4 1 5                   1   1         3 3       4   4   2 2 2 1 3         3 3   1 1   1 1 2   2      
7 มี.ค. 2567 30 31 61                         13 10 23 3 13 16 1   1                                 1 1 4 1 5 1   1 2 1 3 2 1 3       2 2 4       1 2 3 1   1      
8 มี.ค. 2567 36 53 89                         15 18 33 6 16 22 1   1                                 5 5 4 3 7 2   2   1 1 1 2 3   1 1 4 4 8   1 1 3 2 5            
9 มี.ค. 2567 109 83 192                         48 50 98 22 13 35 8   8 1 1 2                           4 4 3   3 2 1 3 2 1 3 2 3 5       4 5 9 4 1 5 4 4 8 9   9      
10 มี.ค. 2567 41 48 89                         16 20 36 8 11 19 3 5 8                                 3 3 2 1 3 2 1 3 1 3 4       1 2 3 2   2 2   2   1 1 3   3 1 1 2
11 มี.ค. 2567 32 32 64                         11 9 20 11 13 24 1   1                               1 1 2 1   1       3   3 2 1 3 1   1   6 6       1 1 2   1 1      
12 มี.ค. 2567 21 29 50                         8 13 21 6 9 15                                       2 2 1   1 1   1 1 1 2 2 1 3   1 1 1 2 3       1   1            
13 มี.ค. 2567 22 16 38                         8 5 13 3 4 7                                       3 3 1   1 3   3   1 1 1 1 2 1 1 2 2   2 1 1 2 2   2            
รวม  884 990 1874 24 34 58 35 52 87 57 83 140 112 97 209 243 285 528 107 124 231 34 8 42 1 1 2 35 39 74 6 4 10 23 34 57 11 8 19 11 50 61 23 14 37 30 13 43 19 24 43 21 23 44 9 11 20 29 46 75 12 8 20 24 26 50 17 3 20 1 3 4