ปีการศึกษา
2566
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
สรปุนักเรียนที่แจ้งความจำนง 2566-เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 
สรุปนักเรียนที่แจ้งความจำนง
ประจำปีการศึกษา 2566
   
วันที่รับสมัคร จำนวนผู้สมัคร (คน) ม.ต้น
GIFTED_M1
ม.ต้น
EP_M1
ม.ต้น
ม.1 ในเขต
ม.ต้น
ม.1นอกเขต
ม.ต้น
ม.1พิเศษ
ม.ต้น
GSMP_2
ม.ต้น
EP_2
ม.ปลาย
ม.4พิเศษ
ม.ปลาย
IEP_M4
ม.ปลาย
AI_M4
ม.ปลาย
4/1
ม.ปลาย
4/2
ม.ปลาย
4/3
ม.ปลาย
4/4
ม.ปลาย
4/5
ม.ปลาย
ฝรั่งเศส
ม.ปลาย
จีน
ม.ปลาย
ญี่ปุ่น
ม.ปลาย
ไทย
ม.ปลาย
IEP_2
ม.ปลาย
S-MAI_2
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
6 ก.พ. 2566 9 9 18 6 4 10 1 2 3                                     1 3 4 1   1                                                                  
7 ก.พ. 2566 9 15 24 2 4 6 4 1 5                                     2 6 8 1 4 5                                                                  
8 ก.พ. 2566 7 5 12 2   2   2 2                                       2 2 5 1 6                                                                  
9 ก.พ. 2566 5 6 11 1 1 2 2 1 3                                     1 3 4 1 1 2                                                                  
10 ก.พ. 2566 4 4 8 1 2 3 2 1 3                                     1 1 2                                                                        
11 ก.พ. 2566 2 2 4 1 1 2 1   1                                       1 1                                                                        
12 ก.พ. 2566 3 3 6 2   2 1 1 2                                       2 2                                                                        
13 ก.พ. 2566 15 8 23 4 1 5 2 4 6                                     6 3 9 3   3                                                                  
14 ก.พ. 2566 13 7 20 8   8 2 1 3                                     1 6 7 2   2                                                                  
15 ก.พ. 2566 9 7 16 4 4 8 1 1 2                                     4 2 6                                                                        
16 ก.พ. 2566 11 12 23 5 4 9 3 5 8                                     2 3 5 1   1                                                                  
17 ก.พ. 2566 12 12 24 4 7 11 2 3 5                                     4 2 6 2   2                                                                  
18 ก.พ. 2566 11 11 22 1 4 5 2 1 3                                     5 6 11 3   3                                                                  
3 มี.ค. 2566 16 20 36             7 12 19 2 2 4                   1   1             1   1               1 1       1 1 2 1 4 5 1   1 2   2            
4 มี.ค. 2566 146 148 294             43 67 110 16 18 34 4 2 6             1   1             3 7 10 14 6 20 9   9 5 8 13 7 3 10 9 4 13 12 18 30 9 5 14 14 10 24            
5 มี.ค. 2566 22 39 61             9 20 29 5 7 12 2   2                               1 5 6 1 1 2       1 1 2       1 2 3 1 1 2       1 2 3            
6 มี.ค. 2566 19 17 36             5 7 12 2 3 5 1   1             1   1                   1   1 3   3   1 1 1 2 3 1 1 2   2 2 2   2 2 1 3            
7 มี.ค. 2566 38 32 70             15 15 30 10 4 14 2 3 5                               2   2 1 1 2 3   3 1 2 3   2 2 2   2   2 2 2 2 4   1 1            
8 มี.ค. 2566 24 29 53             13 12 25 7 6 13 2   2                                 3 3   1 1               3 3   1 1 1   1   2 2 1 1 2            
9 มี.ค. 2566 29 31 60             17 12 29 3 6 9 1 2 3                                 3 3 1   1 1 1 2       1 2 3 1   1 1 3 4 1   1 2 2 4            
10 มี.ค. 2566 38 44 82             15 17 32 7 14 21 1 2 3             1   1             3 2 5 2   2 1 1 2 2 3 5       2 1 3 2 3 5 1 1 2 1   1            
11 มี.ค. 2566 139 174 313             36 56 92 13 10 23 5 3 8 35 37 72 10 21 31 3   3               5 5 1 1 2 3 1 4   2 2 1 4 5       5 5 10 3 2 5 2 1 3 7 18 25 15 8 23
12 มี.ค. 2566 61 75 136             14 15 29 4 11 15 3 1 4 9 9 18 6 13 19 2   2             2 4 6 2 2 4 2   2   2 2 2 4 6         2 2 1 1 2 5 2 7 3 9 12 6   6
13 มี.ค. 2566 57 64 121             11 10 21 10 7 17       11 8 19 8 5 13                   2 9 11 1 1 2 1 1 2   2 2   1 1   2 2 1 2 3 1   1 1 1 2 5 14 19 5 1 6
14 มี.ค. 2566 48 45 93             6 3 9 4 6 10       10 9 19 4 6 10                   2 2 4 3   3 1 2 3 1 1 2       3   3   1 1   1 1       8 8 16 6 6 12
15 มี.ค. 2566 30 27 57             10 6 16 2 1 3       6 1 7 1 1 2                   1 1 2 1   1 2   2   1 1   1 1 1 3 4   1 1   1 1   1 1 3 6 9 3 3 6
รวม  777 846 1623 41 32 73 23 23 46 201 252 453 85 95 180 21 13 34 71 64 135 29 46 75 9   9 27 40 67 19 6 25 17 41 58 28 13 41 26 6 32 10 24 34 12 22 34 21 15 36 24 44 68 21 15 36 31 22 53 26 55 81 35 18 53